42வது ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆண்டறிக்கை & கணக்கறிக்கை 2018 | 42nd AGM ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2018

42வது ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆண்டறிக்கை & கணக்கறிக்கை 2018-ஐ திறக்க கீழே உள்ள LINK-ஐ சொடுக்கவும்.

To open the 42nd AGM ANNUAL REPORT & FINANCIAL STATEMENTS 2018, please click the link below.

You may also like...