மாசி மகம் கொண்டாடும்போது இதையும் கவனியுங்கள்..!

மாசி மகம் . வழங்குபவர்: *சங்கபூசன் அ.கிருஷ்ணன்_ _தேசிய சமயப் பகுதி தலைவர், மலேசிய இந்து சங்கம்.

* MAASI MAGAM* by Sangapooshan A.Krishnan,_ _National Religious Bureau Chairman, Malaysia Hindu Sangam.

You may also like...