Melaka

CHAIRMAN : THONDARMANI VALAITHAM PERIYASAMY PJK (012-3731807)
HON.SECRETARY : MR. KUMAR A/L ARUMUGAM (014-9302034)
HON.TREASURER : THONDARMANI KRISHNAN A/L MARIMUTHU BCM.,AMN.,PJK (013-6201735)
ADDRESS : 3269 Pekan Asahan, 77100 Asahan, Melaka
LOCAL COUNCIL NAME CHAIRMAN CONTACT NO
BUKIT BERUANG THONDARMAMANI J.LOHAMBA 014-9287360
TAMBAK PAYAH THONDARMANI M.KRISHNAN PJK.,AMN.,BCM.,BKT. 013-6201735
JASIN MR. R.VASUDEVAN 012-8930189
PULAU SEBANG VIVEKA NAYAGAN K.JEGASILAN 016-7666415
UJUNG PASIR MR. P.VIJAYAKUMAR 017-6734849
MERLIMAU THONDARMANI C.GOBALAN PJK.,PBM. 017-6302807
BUKIT KAJANG BEMBAN THONDARMANI P.M. BALAKRISHNAN 012-6313704