ஆலய நிர்வாகங்களுக்கு வழிக்காட்டும் மலேசிய இந்து சங்கம்!

நாட்டில் உள்ள ஆலயங்கள் சிறந்த முறையில் சமய சேவை ஆற்றிடவும், ஆலய நிர்வாகங்கள் அரசு வகுத்த சட்டத் திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நன்முறையில் செயலாற்றவும் ஆலயங்களுக்கு மலேசிய இந்து சங்கம் தொடர்ந்து வழிக்காட்டி வருகிறது.

அதன் தொடர்பில் சிறு விளக்கம் இதோ:

https://www.facebook.com/MalaysiaHinduSangam/videos/1035709226610336/

You may also like...