தேசிய திருமுறை ஆசிரியர் பயிற்சி 2023

An Initiative by the NATIONAL THIRUMURAI TEAM, MALAYSIA HINDU SANGAM

தேசிய திருமுறை ஆசிரியர் பயிற்சி 2023
NATIONAL THIRUMURAI TEACHERS TRAINING 2023

OFFICIAL ONLINE LAUNCHING

வணக்கம் மத்திய செயலவை உறுப்பினர்கள், மாநில வட்டார பேரவை தலைவர்கள், திருமுறை ஆசிரியர்கள் மற்றும் திருமுறை அன்பர்கள்.

தேசிய திருமுறை ஆசிரியர் பயிற்சி 2023 இன் அதிகாரப்பூர்வ ஆன்லைன் துவக்கத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம்.

Vanakam MHS CCM Members, State/Local Councils Chairman/Officials, Thirumurai Teachers and Thirumurai Anbargal.

We cordially invite all of you to our Official Online Launching of the National Thirumurai Teachers Training 2023.

Date: 8.2.2023 (Wednesday Fortnightly). Time: 8.00 – 9.30 PM

Google Meet Link:
http://meet.google.com/pje-ktjh-quc

We have split the Class into two initiatives.
1) National Thirumurai Teachers Training (effective 8.2.2023, Wednesday ) for those teachers conducting classes currently and;
2) National Thirumurai Awareness Training (effective 14.3.2023, Tuesday) for those signed-up to enhance their knowledge on Thirumurai and also have plans to conduct classes in near future.

Please note that both classes will have the same Training Modules and also certificates will be issued at the end of the Program (September 2023) for those participants follow the Thirumurai Team in the Thirumurai Journey.

All the registered participants will be added to these two Whatsapp Groups:
1) MHS Thirumurai Teachers Training
2) MHS Thirumurai Awareness Training

திருச்சிற்றம்பலம். திருமுறையே எம் உயிர் துணையே.

தேவார நாயகம் ஜெயமாறன் தில்லை
திருமுறை வளர்ச்சி
தேசிய திருமுறை குழு
மலேசிய இந்து சங்கம்

You may also like...