Religious class at SMK Desa Cemerlang

?வணக்கம். 14-9-17 இன்று மாலை டேச செமெர்லாங் இடைநிலை பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு சமய வகுப்பு. க.சுப்பிரமணியம் தலைமையில் நடைபெற்றது.

You may also like...