2020ஆம் புத்தாண்டை வரவேற்போம்..!

வேற்றுமையிலும் ஒற்றுமைக் காணும் மலேசியர்கள் நாம்…!
நம்மை பிரித்து ஆள நினைப்போரை ஒதுக்கி..,
நாடு வளம் பெற்று வளர்ச்சி பெற செயலாற்றி..,
ஒற்றுமையும் மத நல்லிணக்கமும் மேம்பட இறைவனிடம் வேண்டி..,
2020ஆம் புத்தாண்டை வரவேற்போம்..!

You may also like...