அனைத்துலக 2022 மகளிர் தின வாழ்த்துகள்..!

நாயன்மார்களில் மங்கையர்க்கரசியாரும் உண்டு..

வீரத்தில் வேலு நாச்சியாரும் உண்டு..

விவேகத்தில் தரணி ஆளும் தாரகையர் நிரம்ப உண்டு..

நல்மானிடர் வாழ்க்கையில் செரிவு ஏந்தும்மகளிர் பல்லாண்டு உண்டு..!

அனைத்துலக மகளிர் தின வாழ்த்துகள்..!

You may also like...